Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności http://pspjezowekameralne.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pspjezowekameralne.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • brak opisów alternatywnych dla niektórych obrazków i zdjęć,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących/niedosłyszących w związku ze znacznym kosztem transkrypcji plików tekstowych,
 • brak audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Łyko.
 • E-mail: pspjezowe-kameralne@wp.pl
 • Telefon: 15 8794338

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem
 • Adres: Jeżowe 813 d
  37-430 Jeżowe
  pow. niżański, woj. podkarpackie
 • E-mail: pspjezowe-kameralne@wp.pl
 • Telefon: (015) 879 43 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi wejście od drogi wojewódzkiej nr 861.
 • Do wejścia prowadzi droga utwardzona.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku wzdłuż drogi wojewódzkiej 861.
 • Budynek szkoły w całości jest parterowy.
 • W szkole znajduje się cztery toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed bramą wejściową znajduje się parking.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.