Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Znajdą je Państwo również na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.
Z wyrazami szacunku 
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej 

Zbiórka dla poszkodowanych w związku z wojną na Ukrainie

W związku z wojną na Ukrainie Gmina Jeżowe uruchamia  pomoc humanitarną w formie zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla poszkodowanych.

Zbiórka będzie trwać do odwołania w remizie OSP Jeżowe:

 • środa – piątek w godzinach od 10:00 do 18:00
 • sobota od 10:00 do 12:00

Zbiórka rusza w środę 2 marca 2022 r.

Każdy kto chce pomóc poszkodowanym wskutek wojny może przynieść dary, które zostaną przekazane potrzebującym obywatelom Ukrainy.

 • KOSMETYKI I CHEMIA: pasty i szczoteczki do zębów, żele do mycia, mydła, szampony, podpaski, grzebienie, ręczniki papierowe, papier toaletowy.
 • ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, batony energetyczne, płatki śniadaniowe, woda butelkowana.
 • DLA DZIECI: pampersy, chusteczki nawilżające, mleko modyfikowane, żywność.
 • INNE: koce, śpiwory karimaty, folie termiczne, komplety pościeli, poduszki i kołdry, prześcieradła, ręczniki, łóżka polowe, materace, przybory kuchenne wielokrotnego użytku: głębokie talerze, łyżki, widelce, noże, kubki, kuchenki mikrofalowe, pralka, suszarki, latarki.
 • ŚRODKI OPATRUNKOWE: bandaże zwykłe i elastyczne, opaski uciskowe, gazy jałowe i opatrunkowe, plastry zwykłe i z opatrunkiem, rękawiczki jednorazowe, woda utleniona, spirytus salicylowy.

PROSIMY, ABY PODAROWANE RZECZY BYŁY NOWE, A ŻYWNOŚĆ O DŁUGIEJ DACIE PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA.

Informacje znajdują się także na stronie Gminy Jeżowe pod poniższym linkiem:

https://www.jezowe.pl/index.php/homepage/wszystkie-aktualnosci/1736-zbiorka-dla-poszkodowanych-w-zwiazku-z-wojna-na-ukrainie

Dziękujemy za wszelką pomoc!

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Już 14 lutego 2022r. rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jeżowe.

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2016-2019 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Jeżowe. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego,
w sytuacji, gdy chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w tym miejscu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, muszą złożyć stosowną deklarację u dyrektora danej placówki, tj. w terminie od 04 do 11 lutego 2022r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji).


07 lutego 2022r. rusza także rekrutacja do klas I szkół podstawowych.
 Dotyczy ona zarówno dzieci urodzonych w 2015 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci urodzonych w 2016 roku (6-latków).
Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci urodzonych w 2016 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko rok wcześniej rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie o którym mowa składają rodzice do 28 lutego 2022r.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

1.   Zarządzenie Wójta Gminy Jeżowe Nr 8/2022 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe na rok szkolny 2021/2022.

2. Uchwała nr. XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

3. Uchwała Nr XLI/224/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

4. Uchwała Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Uchwała Nr XLI/225/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę  Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Załączniki:

 1. Zgłoszenie kandydata do pierwszej klasy.pdf
 2. Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola 2022_2023.pdf
 3. Oświadczenie 4.pdf
 4. Oświadczenie 3.pdf
 5. Oświadczenia 1 i 2.pdf
 6. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.pdf

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W szkole obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów i pracowników szkoły (Zarządzenie dyrektora szkoły).

Szczególnie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa.

 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznejpodstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Procedury postępowania

Procedury postępowania w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem podczas pandemii COVID 19
zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN obowiązujące od 1 września 2021 r.

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdych zajęciach.
 4. Zaleca się noszenie maseczek przez uczniów podczas przerw śródlekcyjnych.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szkolnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: nie podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania.
 7. Regularnie, często i dokładnie dezynfekujemy lub myjemy ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją
 8. W sali gimnastycznej przebywają maksymalnie dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy jest myty i zdezynfekowany,
 9. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, z którym odbywają się zajęcia.
 11. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły bez zasłaniania ust i nosa.
 12. Sprzęt wykorzystywany na boisku podczas zajęć wychowania fizycznego jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdych zajęciach.
 13. Sala gimnastyczna powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 14. Sprzęt wykorzystywany podczas lekcji informatyki w pracowni informatycznej jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdych zajęciach.
 15. W szkole ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, w czasie przerw uczniowie pozostają na swoim ciągu komunikacyjnym ( korytarzu) lub wychodzą na boisko pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję.
 16. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 17. W szkole unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 18. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 19. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 21. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do strefy rodzica z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym w szkole rygorystycznie są przestrzegane wszelkie środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. Wyjątek stanowią rodzice dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klasy pierwszej, którzy mogą odprowadzić dziecko pod salę lekcyjną w pierwszym miesiącu nauki przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.
 22. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 23. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 24. Rodzice uczniów są powiadomieni o tym, że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 25. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,  dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe i w wyznaczonych obszarach.
 26. Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia (telefon).
 27. Zakupiono termometry bezdotykowe. Termometry są dezynfekowanie.
 28. Rodzice/ opiekunowie  wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała ucznia.
 29. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby jest natychmiast  odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób. Opiekę nad dzieckiem przejawiającym objawy choroby sprawuje sekretarka lub higienistka szkolna. Nauczyciel prowadzący zajęcia, sekretarka lub higienistka niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Osoby dyżurujące pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie  ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Dyrektor prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, są przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego.
 2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego przeznaczonych, wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1, Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Dyrektor wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Opracowano i wprowadzono w życie procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia m. in. następujące założenia:

 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Jeżowe-Kameralne, dnia: 26-08-2021 r.

Dyrektor PSP w Jeżowem-Kameralnem

Plakat NSP2021

Narodowy Spis Powszechny trwa!!!

 Przypominamy!!!

 Trwa obowiązkowy  Narodowy Spis Powszechny 2021 do końca września!

 

Dla nuczycieli i osób chcących się samodzielnie nauczyć się obsługi formularza znajduje się tutaj  formularz spisowy w wersji demohttps://demo.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations   gotowy do zaprezentowania na

(Przykładowy nr PESEL utworzony do celów szkoleniowych: 98101199026, Weronika Gruz, kobieta)

Wykaz podręczników do religii na nowy rok szkolny 2021/2022

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski
na bazie Programu nauczania religii z 2010

Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2021/22

Podręczniki i ćwiczenia do wszystkich klas są pod redakcją Ks. Stanisława Łabendowicza

 

1. PRZEDSZKOLE 

– „KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12,
5-latki  – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11
6-latki – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

2. SZKOŁA PODSTAWOWA

– „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20,
Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA – JEZUSA (w opracowaniu)

– „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – AZ-13-01/10-RA-5/14
Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

– „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – AZ-21-01/18-RA-2/20
Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA (w opracowaniu)

– „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

Kl. VII – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13
Kl. VIII – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13

Nauka zdalna dla wszystkich uczniów

Przedłużony został czas nauki zdalnej do 18 kwietnia więc uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i przedszkoli będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Działalność opiekuńcza szkoły

Szanowni Państwo, 

od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

W związku z powyższym, w załączeniu przesyłam Państwu zmiany wprowadzone w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół w ww. terminie.

Polecam również Aktualności oraz baner na stronie głównej MEN „Bezpieczna edukacja-Dowiedz się więcej”, w których znajdują się m.in. odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań.

 

Z wyrazami szacunku, 

Marzenna Habib
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Niepodległa do Hymnu 2020 – dołącz do akcji! – #SzkołaDoHymnu

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zachęcamy do odśpiewania w domach 11 listopada o godz. 11.11 Hymnu. Dziś w szkołach przedszkolaki odśpiewały o 11.11 hymn. Podtrzymując tradycję  prosimy o wsparcie akcji w domach. 

Szczegóły akcji pod linkiem:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-2020-dolacz-do-akcji/?fbclid=IwAR0HjVfZmVS6lotPQC_MeszFDQ0Cvku8ks8m5pmyRHXZzUd8Asnnqskn8aY

Zapraszamy

Odśpiewajmy Hymn Państwowy wspólnie w domach!

#SzkołaDoHymnu