Procedury postępowania

Procedury postępowania w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem podczas pandemii COVID 19
zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN obowiązujące od 1 września 2021 r.

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdych zajęciach.
 4. Zaleca się noszenie maseczek przez uczniów podczas przerw śródlekcyjnych.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szkolnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Bezwzględnie stosujemy zasady higieny: nie podajemy ręki na powitanie, zachowujemy dystans, a także unikamy dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania.
 7. Regularnie, często i dokładnie dezynfekujemy lub myjemy ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją
 8. W sali gimnastycznej przebywają maksymalnie dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy jest myty i zdezynfekowany,
 9. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, z którym odbywają się zajęcia.
 11. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły bez zasłaniania ust i nosa.
 12. Sprzęt wykorzystywany na boisku podczas zajęć wychowania fizycznego jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdych zajęciach.
 13. Sala gimnastyczna powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 14. Sprzęt wykorzystywany podczas lekcji informatyki w pracowni informatycznej jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdych zajęciach.
 15. W szkole ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, w czasie przerw uczniowie pozostają na swoim ciągu komunikacyjnym ( korytarzu) lub wychodzą na boisko pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję.
 16. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 17. W szkole unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 18. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 19. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 21. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do strefy rodzica z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym w szkole rygorystycznie są przestrzegane wszelkie środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. Wyjątek stanowią rodzice dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klasy pierwszej, którzy mogą odprowadzić dziecko pod salę lekcyjną w pierwszym miesiącu nauki przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.
 22. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 23. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 24. Rodzice uczniów są powiadomieni o tym, że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 25. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,  dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe i w wyznaczonych obszarach.
 26. Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia (telefon).
 27. Zakupiono termometry bezdotykowe. Termometry są dezynfekowanie.
 28. Rodzice/ opiekunowie  wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała ucznia.
 29. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby jest natychmiast  odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób. Opiekę nad dzieckiem przejawiającym objawy choroby sprawuje sekretarka lub higienistka szkolna. Nauczyciel prowadzący zajęcia, sekretarka lub higienistka niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Osoby dyżurujące pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie  ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Dyrektor prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, są przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego.
 2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego przeznaczonych, wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1, Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Dyrektor wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Opracowano i wprowadzono w życie procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia m. in. następujące założenia:

 1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Jeżowe-Kameralne, dnia: 26-08-2021 r.

Dyrektor PSP w Jeżowem-Kameralnem